22nd AMEROPA 2015
»»» International Chamber Music Festival and Courses «««

~ 5th Ameropa International Concertante Competition ~
PRAGUE, Czech Republic, August 3rd, 2015

Music Competition featuring concerti
for 2 or more soloists with chamber or symphonic orchestra
International competition has helped young artists in the threshold of their careers.

Mezinárodní soutěž v interpretaci koncertantních skladeb
pro více sólistů a komorní nebo symfonický orchestr
Mezinárodní soutěž pomáhá mladým umělcům na prahu jejich umělecké kariéry.


Organizer: Ameropa o.s., www.ameropa.org, ameropa@ameropa.org
Ameropa artistic director Vadim Mazo (USA): +309 242 4032
Ameropa executive director Ada Slivanská (CR): +420 608 332 830

Competition terms 2015
Soutěžní podmínky pro rok 2015
 • Location
Prague, Czech Republic, Concert Hall of Music School of Jan Hanuš, Prague 6, U Dělnického cvičiště 1.
 • Místo konání
Praha, Česká republika, koncertní sál ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1.
 • Date
The competition consists of one round and takes place on Monday, August 3 at 7 pm.
 • Časový průběh
Soutěž je jednokolová, proběhne v pondělí 3. srpna v 19 hod.
 • Conditions
- The competition is not limited to participants of the Solo Courses Ameropa and/or Ameropa Chamber Music Festival and Courses but also open for candidates not participating in Ameropa 2015.
- Each member of Ameropa courses will pay administrative fee of 40 €. Each member, who is not participating in Ameropa solo or chamber music course, will pay fee of 100 €.
- The candidates should register as a Concertante Ensemble.
- If Ameropa participant wants to participate in the competition but does not have a partner (or partners), they can request to be matched by Ameropa faculty with a suitable participant/s. In this case, it is expected that these ensembles should use the Solo course time to work on the Concertante Ensemble with Ameropa faculty.
- Candidates will have time and possible piano accompaniment for study.
 • Podmínky
- Soutěž je přístupná nejen účastníkům kurzů Ameropa, ale i přihlášeným zájemcům mimo kurzy Ameropa 2015.
- Každý soutěžící, který je přihlášený na sólové nebo komorní kurzy Ameropa, bude platit zápisné ve výši 800,- Kč. Účastníci, kteří nejsou přihlášeni na sólové, nebo komorní kurzy Ameropa, budou platit poplatek ve výši 2 000,- Kč.
- Zájemci o soutěž se přihlásí jako kompletní sestava sólistů „Concertino“.
- Pokud účastník Ameropy nemá partnera (partnery), může požádat o jejich přidělení z řad účastníků kurzů. V tom případě se předpokládá, že takto ad hoc sestavené „concertino“ připraví své soutěžní vystoupení během sólových kurzů pod vedením některého z lektorů.
- Soubor bude mít vyhrazený čas a klavírní doprovod ke studiu.
 • Age
 There is no age limit.
 • Věk
Soutěž není limitována věkem.
 • Application
- Deadline for submitting applications is May 31, 2015 (Based on the date of the postmark, or the date of the email). Applications sent later will not be accepted.
- Registration form for download here »»
- The form should be mailed to: Ameropa International Festival and Courses, Ada Slivanská, Predmerice nad Jizerou 85, 294 74, Czech Republic, or Vadim Mazo, 504 Cheshire Drive, Bloomington, Ill. 61704-1290, USA, submit directly from web page, or attached to an Email sent to ameropa@ameropa.org.
- Concertante candidates will need to send an audio or video recording (their chosen concerto, if available, or solo performance), by post, or upload to "Capsa". Login and password will be sent after registration will be confirmed.
 • Přihlášení do soutěže
- Uzávěrka přihlášek je do 31.5.2015 (datum poštovního razítka, elektronického dopisu), na pozdější žádosti nemůže být brán zřetel.
- Přihláška ke stažení zde »»
- Přihlášky se zasílají na adresu Mezinárodní festival a kurzy Ameropa, Ada Slivanská, Předměřice nad Jizerou 85, 294 74, mohou se odeslat přímo z webové stránky nebo poslat jako přílohu k e-mailu ameropa@ameropa.org.
- Součástí přihlášky je audio nebo video nahrávka (soutěžní skladba, pokud je k dispozici, nebo sólový koncert). Nahrávka je možná poslat poštou, nebo nahrát do internetové schránky "Capsa". Přihlašovací údaje (jméno a heslo) budou zaslány po doručení přihlášky.

 • Prizes / awards
- The first (or first and second) prize winner ensemble will be offered as soloists with orchestra during following concert season.
- The First prize winning ensemble will get a financial prize of 1000 €.
- The Second prize winning ensemble will get 600 €.
- The Third prize winner ensemble will receive an honorary mention.
- All winners will be encouraged to attend next Ameropa Solo Masterclasses with up to 50% tuition reduction and Ameropa chamber courses with up to 20% tuition reduction. They will be able to finish work on the Concertante Ensemble during course time.
- The jury members will decide on how many awards to offer, and will have the right to offer no awards at their discretion or change amount of the price.
- Competition winners will be introduced and possibly performed in Ameropa festival concert.
 • Ocenění
- Vítěznému souboru (nebo dvěma souborům) bude nabídnuto vystoupení na koncertě s doprovodem orchestru v následné sezóně.
- Vítězný soubor dostane finanční ocenění ve výši 1000 €.
- Druhý vítězný soubor dostane cenu ve výši 600 €.
- Třetí oceněný soubor dostane čestné uznání.
- Laureáti soutěže dostanou pozvání na další ročník mistrovských sólových kurzů se slevou až 50% a kurzů komorní hry až s 20% slevou ceny kurzů. Během dalšího ročníku budou mít možnost připravené dílo dostudovat pod vedením lektorů kurzů.
- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ceny neudělit, případně ji udělit více kandidátům nebo změnit výši ceny.
- Vítězné soubory budou představeny a případně zařazeny na program některého z koncertů festivalu.
 • Repertoire
- Any concerto for 2 or more soloists with symphonic or chamber orchestra accompaniment is acceptable.
- Ameropa requests to list in the application form all information about work, besides basic information also duration, orchestration, and publisher. If requested by Ameropa, at least piano reduction must be sent immediately to Ameropa’s office. Approval by Ameropa for unknown, or unpublished works, is mandatory.
- The concerto listed in the application by the candidate ensemble may not be changed after application deadline.
 • Repertoár
- Koncertantní dílo s doprovodem symfonického nebo komorního orchestru.
- Kandidát musí uvést přesné údaje skladbě a dále o její délce, obsazení, nakladateli a na žádost zaslat noty alespoň v podobě klavírního výtahu. Kandidáti budou informováni, zda je skladba akceptovaná. Souhlas je podmínkou pro uvedení neznámé, nebo nepublikované skladby.
- Repertoár uvedený v přihlášce soutěžnícího souboru je závazný a nemůže být měněn po datu uzávěrky přihlášek.
 • Collaborative pianists
- Ameropa will provide pianists for the competition. All ensembles must provide the Piano reduction of their chosen concerto.
- Any Concertante ensemble may bring own pianist. However, the pianist’s expenses will not be covered by Ameropa.
 • Klavírní doprovod
- Ameropa zajistí klavírní doprovod. Účastníci soutěže jsou povinni přivézt klavírní výtah soutěžního koncertu.
- Kandidáti mohou hrát s vlastním klavíristou. Ameropa nehradí s tím spojené náklady.
 • Jury
The jury will consist of Ameropa Faculty members and/or invited artists. Jury follows its rules of procedure.  
 • Porota
Porotu sestavuje pořadatel z vybraných lektorů mistrovských kurzů nebo pozvaných umělců. Porota se ve své práci řídí jednacím řádem.
 • Recording
Audio and/or video recording of the competition will be made, for Ameropa  competition  purposes.
 • Natáčení
Soutěž bude nahrávaná pro archivní potřeby.
The competition is open to the public.
Soutěž je veřejně přístupná.

In collaboration with the Basic Music School of Jan Hanuš, Prague 6 - Břevnov
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Jana Hanuše, Praha 6 - Břevnov
Application for printing (pdf) »»»
Přihláška k vytištění (word) »»»
Application form fill (and print) »»»
Competition rules (pdf) »»»
Podmínky soutěže (pdf) »»»